POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanowni Państwo, W dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie "RODO", nowe unijne rozporządzenie, którego celem jest ujednolicenie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych obowiązujących na terenie UE. Jako klub Klub Łyżwiarstwa Figurowego "Lajkonik" informujemy, że chronimy Państwa dane osobowe najlepiej jak potrafimy. Dochowujemy najwyższej staranności w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności w zakresie zapobiegania dostępowi do nich przez osoby niepowołane, możliwości ich utraty lub bezprawnego rozpowszechniania. W przypadku natomiast zaprzestania z nami współpracy, Państwa dane usuwamy lub poddajemy animizacji po upływie terminów niezbędnych do przetwarzania tych danych, wynikających np. z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych.

Zgodnie z art. 13 ww. rozporządzenia informujemy Cię, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z dotychczasowym członkostwem w Klub Łyżwiarstwa Figurowego "Lajkonik" 31-511 Kraków, ul. Rakowicka 10b/4. Kontakt: e-mail: [email protected], telefon: .
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia zapisów na: zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, prowadzenia zajęć grupowych i indywidualnych, wyjazdów jednodniowych i kilkudniowych na turnieje oraz obozy sportowo-wypoczynkowe dla dzieci i młodzieży, prowadzenia wszelkich zajęć w ramach realizacji celów statutowych Klubu Klub Łyżwiarstwa Figurowego "Lajkonik" 31-511 Kraków, ul. Rakowicka 10b/4. Kontakt: e-mail: [email protected], telefon: zajęcia grupowe i indywidualne, wyjazdy jednodniowe i kilkudniowe na turnieje oraz obozy wypoczynkowe dla dzieci i młodzieży, wszelkie zajęcia w ramach Klub Łyżwiarstwa Figurowego "Lajkonik" Państwa dane osobowe będą również przetwarzane do właściwej organizacji rozgrywek piłkarskich /dane udostępnione organizacjom nadzorującym rozgrywki sportowe tj. Polski Związek Piłki Nożnej, Wojewódzki Związek Piłki Nożnej, Ministerstwo Sportu i Rekreacji oraz innym podmiotom nadzorujących pracę klubu. Wizerunek Państwa będzie również wykorzystywany do upowszechniania zdjęć i materiałów firmowych z naszych imprez w Internecie, e-mailach, portalach społecznościowych. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do wystawiania dokumentów księgowych i pokwitowań z zakresu naszej działalności oraz ewentualnej informacji o aktualnej ofercie firmy. Będą również wykorzystane w celach kurtuazyjnych, tj. wysyłania Państwu życzeń okolicznościowych. na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody.
 4. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w każdej chwili oraz prawo do przenoszenia danych.
 5. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zadań zgodnie z umową. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie umowy.
 7. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 8. Dane udostępnione przez państwa nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Państwa dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zobowiązania wynikającego z umowy. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO) stosowanego od 25.05.2018 r. Spełniamy swój obowiązek informacyjny odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z polityką RODO.

REGULAMIN

Informacje ogólne

 1. Informacje o podmiocie: Klub Łyżwiarstwa Figurowego "Lajkonik" 31-511 Kraków, ul. Rakowicka 10b/4 NIP: 6772308103 REGON: 120665152.
 2. Dane kontaktowe: Klub Łyżwiarstwa Figurowego "Lajkonik" 31-511 Kraków, ul. Rakowicka 10b/4. Kontakt: e-mail: [email protected], telefon: .
 3. Koszt opłaty członkowskiej – na podstawie podpisanej deklaracji członkowskiej i akceptacji regulaminu klubu w zakresie uczestnictwa w zajęciach sportowych, co stanowi Umowę między Klubem, a Rodzicem / lub Opiekunem Prawnym Dziecka, który wraz z podpisaniem deklaracji członkowskiej staje się Członkiem Klubu Uczestnikiem.
 4. Klub oferuje zajęcia sportowe w postaci szkolenia dzieci i młodzieży.
 5. Informacja o wszystkich dostępnych formach płatności opłata składki członkowskiej tylko poprzez system Przelewy24 - PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, 60-327 Poznań przy ul. Kanclerska 15, lub poprzez serwis PayU - PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, za pośrednictwem platformy klubowej ProTrainUp.
 6. Logotypy firm Przelewy24 i PayU jako firm pośredniczących w obsłudze płatności internetowych znajduje się na stronie https://lajkonik.protrainup.com/pt-BR/integrations.
 7. Członek Klubu Uczestnik Klub Łyżwiarstwa Figurowego "Lajkonik" opłaca składkę członkowską poprzez system Przelewy24 lub PayU za pośrednictwem platformy klubowej ProTrainUp.
 8. Szczegółowe obowiązki informacyjne sprzedawcy internetowego wynikające z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta dostępne są na stronie: https://www.biznes.gov.pl/pl/publikacje/2290-obowiazki-informacyjne-sprzedawcyinternetowego.
 9. Zajęcia treningowe odbywają się zgodnie z ustalonym harmonogramem przez klub Klub Łyżwiarstwa Figurowego "Lajkonik".
 10. Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga Zarząd Klub Łyżwiarstwa Figurowego "Lajkonik" na swoim posiedzeniu.

Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

 1. Członek Klubu Uczestnik może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiła płatność.
 3. Klub Łyżwiarstwa Figurowego "Lajkonik" z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Członka Klubu Uczestnika prześle na adres poczty elektronicznej Członka Klubu Uczestnika potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy. Klub nie może odstąpić od umowy po jej wykonaniu.

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Członek Klubu Uczestnik może zgłaszać do Zarządu Klubu reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z systemu Przelewy24 za pośrednictwem platformy klubowej ProTrainUp. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres 31-511 Kraków, ul. Rakowicka 10b/4, na adres poczty elektronicznej: [email protected] lub bezpośrednio do Zarządu Klubu.
 2. W reklamacji Członek Klubu Uczestnik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 3. Klub zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Członka Klubu Uczestnika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków formalnych w reklamacji Klub wezwie Członka Klubu Uczestnika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Członka Klubu Uczestnika.